مشاوره اولیه برای درک اهداف مشتری، مخاطبان هدف، و بودجه و انجام یک نظرسنجی سایت برای ارزیابی ساختار ساختمان، ابعاد و الزامات نصب.