طراحی سفارشی متناسب با معماری ساختمان و اهداف تبلیغاتی را ایجاد کنید و یک طرح دقیق برای فرآیند نصب، از جمله انتخاب مواد و اقدامات ایمنی ایجاد کنید.