با نصاب های حرفه ای هماهنگ کنید تا پوشش را به طور ایمن به ساختمان بچسبانید. اطمینان حاصل کنید که نصب به طور ایمن، کارآمد و مطابق با مقررات محلی و قوانین ساختمانی انجام شده است. برای اطمینان از نصب صحیح و بی عیب بودن پوشش، بازرسی نهایی را انجام دهید.