خدمات تعمیر و نگهداری را برای حفظ شرایط خوب پوشش در طول مدت کمپین ارائه دهید، و پس از پایان کمپین، خدمات حذف را ارائه دهید و اطمینان حاصل کنید که ساختمان بدون آسیب به حالت اولیه خود باز می گردد.